EPK

High Treason EPK MSV2.jpg
 
MUSIC
High Treason EPK MSV2A.jpg
High Treason EPK MSV2B.jpg
REPRESENTATION

Label: 3Ms Music Ltd, Sarah Munro | sarah@3msmusic.com

Management: 3Ms Music Ltd, Sarah Munro | sarah@3msmusic.com

Booking: 3Ms Music Ltd, Sarah Munro | sarah@3msmusic.com

PR: 3Ms Music Ltd, Sarah Munro | sarah@3msmusic.com